Jste zde

Pro zájemce o členství , hostování, kurzy, lekce se zaměřením, obrany a pronájem

Pro zájemce o členství a hostování , kurzy, možnost lekcí se zaměřením na neduhy vašeho psa a pokyny v ZKO Stará Boleslav

Každý zájemce o výcvik by měl v projít kurzem základní poslušnosti. Po dokončení kurzů je možné se domluvit na pokračování ve výcviku a to buď formou dalšího kurzu, nebo zaplacením ročního výcviku a nebo pro ty nejzdatnější vstupem do klubu ZKO. Lidé kteří zvolí formu kurzu a nebo ročního příspěvku, tak nemusí chodit na vyhlášené brigády ale nebudou mít možnost skládat zkoušky. Budou mít určeného výcvikáře který je při nácviku povede. Lidem kteří budou přijati do klubu nastanou povinnosti ve formě brigád, schůzí, hlasování atd. ale budou moci se svým psem skládat zkoušky a mít veškeré možnosi a výhody zastřešené pod ČKS. Určený výcvikář je bude připravovat na jednotlivé zkoušky.

Budete potřebovat:

1. Pro zájemce o členství v ZKO

 • vyplnit souhlas se zprarcováním osobních údajů GDPR  (u předsedy ZKO)
 • doložit očkování psa (předložit očkovací průkaz se záznamem o řádném očkování - revizor pí.Pecková)
 • uhradit roční členský poplatek 300,- Kč 
 • uhradit roční pronájem cvičiště 3.500.- Kč

Stávající i noví členové

 • uhradit roční členský poplatek na další rok nejpozději vždy do 15.11.

Roční členské příspěvky zahrnují: 

 • členství v ZKO
 • členství v Českém Kynologickém Svazu

 

2. Zájemce o roční výcvik 

 • vyplnit přihlášku
 • uhradit roční pronájem cvičiště 4.700.- Kč

 

3. Pro zájemce o kurz - 10 lekcí

Tento kurz je určen široké veřejnosti.

Na tomto kurzu vás budeme učit základní poslušnosti. Jedná se především o chůzi u nohy, přivolání psa, odložení psa, povely u nohy , povely před psem, odvolání psa od různých podnětů, otočky se psem, plížení psa, štěkání psa na povel, aportování psa a projdete si i překážky.

 • zarezervovat na tel. 606438256 J.Krejcar
 • vyplnit příhlášku    
 • doložit očkování psa (předložit očkovací průkaz se záznamem o řádném očkování)
 • uhradit kurzovné  2800,- Kč 
 • max počet lidí v kurzu je 8
 • 1 lekce = 1 hod
 • náhrada za omluvenou či neomluvenou hodinu není možná a hodina propadá

4. Lekce se zaměřením

Tyto lekce jsou určeny lidem, kteří  už nějakou dobu psa vlastní a i  přes to jsou v jeho chování uřčité neduhy, které jsou majiteli na obtíž a bylo by dobré se jich zbavit nebo je výrazně utlumit. Jedná se např o tahání psa na vodítku , napadání jiných psů, obtížné přivolání atd. 

 • zarezervovat na tel. 606438256 J.Krejcar
 • vyplnit příhlášku   
 • doložit očkování psa (předložit očkovací průkaz se záznamem o řádném očkování)
 • uhradit lekci  (cena lekce je  450 Kč /hod)
 • hodiny se domlouvají dle vašich možností a možností instruktora 

5. Obrany

Obrany jsou určeny jak pro členy ZKO tak pro širokou veřejnost

Nácvik probíhá v neděli od 9 hod na pozemku ZKO 

cena obran je 150Kč/hod pro členy ZKO, pro lidi z kurzu a všechny co mají zaplacené roční členství. Cena pro ostatní je 250 Kš/hod. Čas kousání je nutný si předem domluvit  na stránkách FB, kde jsou obrany pravidelně nahlašovány a je zde i přehledná tabulka a nebo na tel. čísle 606438256 J.Krejcar

6. Pronájem

Další možností je pronájem pozemku na vámi požadované akce. Výstavy, zkoušky závody a to nejenom v oblasti kynologie.

Vynikající dostupnost a možnost parkování přímo na parkovišti, které je součástí areálu. 

Cena pronájmu je 200Kč/hod 

7. Platby 

 • roční platby ohledně členstí v ZKO (300Kč) provádějte na účet 258345655 / 0300 - nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce : vaše jméno, aby mohla být platba identifikována.

 • všechny ostatní platby provádějte na účet 4051959359/0800,   v.s : 1313 - nezapomeňte opět uvést do zprávy pro příjemce : vaše jméno, aby mohla být platba identifikována 

8. Provozní řád 

Provozní řád :

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti a kynologickému výcviku psů ve smyslu platných stanov ČKS a zkušebního řádu pro sportovní výcvik platného v ČR.

 1. Ve všech prostorách ZKO je kouření přísně zakázáno. Mimo prostor k tomu vyhrazených.

 2. Psi nesmí do vnitřních prostor

 3. Za psa případně jeho zranění odpovídá psovod bez náhrady.

 4. Přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek před a během výcviku.

 5. Členové klubu mají při výcviku přednost před hosty, neurčí-li instruktor jinak.

 6. Výcvik probíhá pod dozorem instruktora, kterého jsou psovodi povinni poslechnout.

 7. V případě neuposlechnutí, může instruktor psovoda vykázat z prostor cvičiště.

 8. Pes musí být včas a řádně naočkován

 9. Každý psovod je povinnen se dostavit do prostor cvičiště se psem v takovém stavu, aby

  nedocházelo k pozdějšímu vyrušování probíhající hodiny. Pes musí být předem vyvenčen.

 10. Přísný zákaz venčení psů v prostorách ZKO.

 11. Nosit vždy sebou výcvikové pomůcky. (stahovací obojek, vodítko, stopovací šňůru, aport,

  předměty na stopu, pamlsky, košík atd.)

 12. Odkládat psy pouze na místa k tomu určená. (kotce, úvaziště)

 13. Zákaz samovolného pobíhání psů po cvičišti.

 14. Prostory cvičiště, jeho zařízení a vybavení neničit a udržovat v čistotě a pořádku.

 15. Dodržovat určenou cvičební dobu. Konec výcviku určuje instruktor.

 16. Ukončení provozu cvičiště je nejpozději v 21.00 hodin

 17. Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí jeho majitel na vlastní náklady.

 18. V případě hrabání děr nebo vykonání potřeby psa v prostorách ZKO majitel psa uvede vše

  neprodleně do původního stavu.

 19. Háravé feny mají přístup pouze po dohodě s instruktorem.

 20. Jakoukoli závadu zjištěnou na majetku, která brání  jeho užívání je nutno neodklaně nahlásit.

 21. Při silnějším větru je vstup do prostor cvičiště zakázán !!! ( hrozí nebezpečí úrazu z důvodů

  možného pádu stomů případně i vysokého napětí )

 22. Lezení lidí po překážkách je přísně zakázáno ! Neurčí-li intruktor jinak a to pouze na Áčku a

  dvoumetrovce, aby nedošlo při nácviku ke zranění psa.

 23. Zákaz vstupu cizím osobám mimo doprovodu. Doprovod který má sebou psa s ním nesmí do

  prostor výcvikové zóny.

 24. Po opakovaném neuposlechnutí, nebo vážném porušení provozního řádu, může být důvodem

  pro vyloučení bez náhrady.

   

 

Kategorie: