Jste zde

3. ročník Dogtrekku "Po Stopách Rudolfa II."

rudolf-ii._0.jpgPROPOZICE:
Termín: 3.5.2019 – 5.5.2019
Start střední trasa a krátká trasa: volný 4.5.2019 od 7:30 do 10:00 hodin 
Start dlouhá trasa: volný  již 3.5.2019 od 22:00 hodin

Uzávěrka plateb: 30.4.2019. Po uzávěrce je možné se dále přihlásit, platba je možná pouze na místě, a to hotově. Počet závodníků je limitován, maximální počet je 110 týmů. 
Místo: Lhota, okres Praha východ, fotbalové hřiště 
Trasy: krátká cca 12- 15  km (sjízdná i s terénním kočárkem), střední cca 30 km, dlouhá cca  60 km 

 

Přihláška ZDE

Kategorie: 
Krátká děti (podle počtu přihlášených budeme zvažovat rozdělení kategorie ještě na chlapce a dívky. Dítě je myšleno dítě od 5 let do 12 let v doprovodu dospělého, nejedná se o dítě nesené nebo vezené v kočárku). Startovné za děti 200 Kč.
Krátká ženy
Krátká muzi
Střední ženy 
Střední muži

Dlouhá ženy (přesná pravidla obdrží účastníci na mail)
Dlouhá muži (přesná pravidla obdrží účastníci na mail)

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách a místy značené naším značením. 
Startovné: 350,- Kč za tým do uzávěrky, 400,- Kč za tým hotově na místě. Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma). V ceně startovného je „gulášenka“ (jedno jídlo a jeden nápoj) 
Veterinární podmínky: platné očkování, ne starší jednoho roku Povinná výbava: tužka, voda pro psa i psovoda.

Výbava doporučená:  
základní lékárnička (obvaz, náplasti, alu folii) a na delší trať pro jistotu čelovku a botičky pro psy. 

Výbava povinná pro dlouhou trasu – noční start (není podmínkou startovat v noci): 
Startující na dlouhé trase v noci mají povinnou výbavu čelovku a reflexní prvky. 

Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokavaď půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas. 

Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. http://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.

Vyhlášení kategorií proběhne po uplynutí časového limitu nebo po dojití minimálně 75% účastníků v  dané kategorii. Časový limit pro krátkou trasu jsou 4 hodiny, střední trasu je 10 hodin, časový limit pro dlouho trasu je 20 hodin. Každý z účastníků bude v cíli odměněn. Účastníci si mohou ceny přebírat výhradně osobně a v době určené pořadateli. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo se závodu již neúčastní. 

Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele. Podmínkou účasti je, že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů. Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi. Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu. Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 – 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko. 

Platby startovného : 258345655 / 0300 variabilní symbol uveďte telefonní číslo Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (WC a užitková voda v místě) – nutno uvést do přihlášky. Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas v v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni") a jste informován/a, 
že v souvislosti s účastí na 3. ročníku dogtrekku „Po stopách Rudolfa II., je organizátor Český kynologický svaz ZKO Stará Boleslav – 795 oprávněn zpracovávat Osobní údaje:

    1) Jméno a příjmení
    2) Datum narození
    3) Email a telefon
    4) Výsledky z akce
    5) Informace o psovi

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Jsem srozuměn/a se svým právem:

    • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
    • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
    • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
    • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
    • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
    • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
    • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Kategorie: